วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

การปลูกไผ่เลี้ยงนอกฤดู

             การปลูกไผ่เลี้ยงนอกฤดู โดยการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อบังคับใช้ออกนอกฤดู มีหน่อไม้ไว้ได้รับประทานตลอดปี โดยใช้ระบบน้ำหยด ให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ไผ่เลี้ยงชนิดนี้ ปลูกง่าย ประหยัดน้ำ ประหยัดต้นทุน ปลูกได้ผลดีในพื้นที่ดอน สามารถบังคับให้ออกหน่อนอกฤดูได้ด้วย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่เกษตรกรและสามารถแปรรูปได้หลายอย่างเก็บไว้ได้นาน ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ปลอดภัยจากสารพิษ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิธีปลูกไผ่เลี้ยงนอกฤดู
1.    ปลูกต้นฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ระยะปลูก ระยะระหว่างต้น 2 เมตร ระยะระหว่างแถว 2 เมตร ขุดหลุมลึกประะมาณ 20 ซม. กว้างประมาณ 20 ซม. ปลูกได้ประมาณ 400 ก่อ/ไร่
2.      ใส่ปุ๋ยคอกแห้ง ใส่กอละประมาณ 1 กิโลกรัม หลังปลูกแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ และใส่ครั้งที่ 2 เมื่อไผ่อายุได้ 4 เดือน แต่ก่อนจะใส่ปุ๋ยคอก จะต้องกำจัดวัชพืชรอบ ๆ ต้นกอไผ่ และพรวนดินด้วย แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
3.       ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 27-12-6 จำนวน 200 กก./ไร่/ปี ใส่กอละ 1 ช้อนแกง ทุก ๆ 15 วัน เฉลี่ยแล้วใส่ประมาณ 25 กก./ไร่/เดือน แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
4.       ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด การทำระบบน้ำหยดในสวนไผ่ ในพื้นที่ 1 ไร่ ลงทุนประมาณ 5,000 บาท
วิธีเก็บเกี่ยวหน่อไม้
        เริ่มเก็บหน่อไม้ได้เมื่อไผ่มีอายุ 5 เดือนขึ้นไป หรือมีต้นไผ่เลี้ยงเกิดขึ้นใน 1 กอ หรือ 1 หลุม ประมาณ 4 ต้นขึ้นไป จึงจะเก็บเกี่ยวหน่อไผ่ได้ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วให้เหลือต้นไผ่เลี้ยงอยู่ในกออย่างน้อย 3 ต้นขึ้นไป ปกติแล้วไผ่เลี้ยงที่เราปลูกกันทั่ว ๆ ไป จะให้ผลผลิตเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูฝนเท่านั้น ถ้าหากมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี อย่างสม่ำเสมอ มีการให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นอย่างดี ไผ่เลี้ยงก็จะออกหน่อนอกฤดูได้เป็น 3 ฤดู ทำให้มีรายได้ตลอดปี
       การปลูกไผ่เลี้ยงที่จะบังคับให้ออกนอกฤดู ต้องมีความขยันเป็นพิเศษ ดูแลสม่ำเสมอ และขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ถ้าเป็นที่ลุ่มจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร เพราะอาจเกิดน้ำท่วมขัง และจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเรื่อย ๆ ในช่วงฤดูแล้งให้ได้วัสดุคลุมโคนกอไผ่ไว้ เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ และต้องระวังไฟป่าเป็นพิเศษ ด้านราคาในช่วงต้นฝนจะราคาตกต่ำให้หันไปแปรรูปถนอมอาหาร และราคาจะกระเตื้องขึ้นในช่วงนอกฤดู
เจ้าของผลงาน  นายโยธิน  วาทะโยธา
สถานที่ติดต่อ  70  หมู่ 11  ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 083-367-3026
ที่มา :   สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร "นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ของเกษตรกรและชุมชน", 2552.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น